top of page

Úvod

 

Ahoj chtěla bych se s Vámi podělit o svou nejdůležitější a nejlepší cestu ve svém životě. Je to cesta, jak jsem našla Boha a Ježíše Krista. Nejsem katolík, mormon atd. následuji Ježíše Krista.

Zde v úvodu je vypsáno několik veršů z Bible a hodně zhruba v co vlastně věřím, že má víra má základ no a pod úvodem můj příběh

Bůh miluje všechny lidi, on nás stvořil. Lidé se od něho odvrátili. Proč by otec nemiloval své děti? On je milující a odpouští.

1.Jan 1:5 Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

Jan 10:7-10 Ježíš k nim tedy znovu promluvil: „Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život – život v plnosti.

Bible je pravdivá, napsaná Bohem skrze lidi. Když opravdu Bibli čtete je ohromující. Nejde o to si přečíst Bibli jen jednou je to studium na celý život.

Jestli někdo tvrdí, že Bible není pravdivá nebo, že je pozměněná tak jí podle mě nečetl, nebo jí neporozuměl. Boží slovo se nemění, Bůh nám dal zaslíbení, nabízí nám cestu zpět k sobě na místo, kde není křik, bolest, pláč, tma a stín jen Boží světlo, Jeho láska a milost. Bůh zajistí aby se jeho slovo nezměnilo, kvůli nám abychom našli pravdu a poznání je to jeho vůle.

 

Bůh se nemění! Jakub 1:16-18 Nepleťte se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.

Každá teorie, teologie, věda se mění stále ale Bůh ne. Dnes je to už dokonce, tak že věda potvrzuje Bibli. Když je někde chyba, hledám ji u sebe, protože Bůh se nemění. Nikdy bych z ničeho neobvinila Boha, protože on je světlo a není v něm žádná tma.

Proroci ze Starého zákona předpovídají příchod Ježíše. Starý zákon se prolíná s Novým. Ve Starém zákoně je mnoho proroků v různých časových obdobích.

Do prorockého stavu povolává Hospodin. Jde o konkrétní a osobní povolání od Boha. Pouze on může z člověka učinit proroka. Abrahám, Mojžíš, Jeremiáš, Amos, Jonáš, Samuel, David, Daniel, Izaiáš, Eliáš, Elizeus, Šemajáš, Ozeáš, Abakuk, byli i ženy prorokyně Anna, Debora, Mirjam.

Nový zákon je nová smlouva Boha s člověkem.

Jan 3:16-18 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.

Židům 13:8 Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.

Zjevení 1:8„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí (Zjevení je poslední kniha v Bibli. Jde o Janovo zjevení, které měla na ostrově Patmos)

On zná konec od počátku…

2. list Korintským 5:11 Protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh vidí do našeho srdce a doufám, že i vy ve svém svědomí do našeho srdce vidíte.

2. list Korintským 5:17-19 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.

Starý zákon má 10 přikázání. Které dal Bůh Mojžíšovi pro svůj lid, napsal je na kamenné desky.

Exodus 20 Deset přikázání

Bůh promluvil všechna tato slova:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
Neměj žádné bohy kromě mne.
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabíjej.
Necizolož.
Nekraď.
Nelži o svém bližním.
Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“
Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: „Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!“
Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili.“
Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.


 

Spolu s přijetím Ježíše Krista a biblickým křestem (křest ponořením) znovuzrozením máme desatero napsané v srdci. Dvě Pánova přikázání co nám dal pokryjí desatero.

Ježíš Kristus nám přinesl dvě přikázání:

Matouš 22:36-40

„Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“
Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Moje vysvětlení soboty pro křesťany Nového zákona: Odpočinek v Kristu máme každý den. Sobotní den (jeden den) mám na odpočinek těla a raduji se s toho co jsem udělala za celý týden. Zvířata nakrmím tak jako tak. Boha a uctívám každý den po celý svůj zbytek života, jsem s ním a on je se mnou. Bohu zasvěcuji celý život ne jen jeden den v týdnu. Odpočinek je volba. Někdo odpočívá v neděli je to jeho volba, nejsme zde pro to abych to soudila :-)

Na křest není třeba speciálně určené nebo zasvěcené osoby.

Matouš 28:19-20 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“

Stal se největší zázrak, ze všech Ježíš porazil smrt a satana.

Nemáme uctívat stvoření ale Stvořitele! I satan je jen stvoření

Cesta

Kde začít? Asi u mojí maminky, která tak nějak celý svůj život hledala Boha. Měla tenkrát doma i Bibli. Vzpomínám si, že když jsme byli s bráchou úplně malý, tak jsme s mamkou chodili často do lesa na procházky. Mluvila o tom, že Bůh je všude, stvořil přírodu a Nás. Dělali jsme si s bratrem srandu, brali do rukou jehličí a ptali se jestli je jehličí Bůh. Smáli jsme se tomu. Dnes je mi to moc líto a věřím, že mi to Bůh odpustil. Mamka byla tenkrát blízko pravdě.

Pak mamka objevila rejki, meditace, jógu, vytělesňování, vyprazdňování mysli, různé anděly, minulé životy(vyměníš autíčko a jedeš dál), síly vesmíru, dítě ve mně se, kterým mluvím, univerzum, později i kyvadlo a čarování. Ještě jsem si vzpomněla na čárové kódy, které jsme měly v celém bytě přeškrtnuté. Asi něco vyzařovali :-D. Nově nakoupené věci s kódy se okamžitě škrtaly – nazvala bych to absolutním otroctvím lži. Nebo na každé skříni, dveřích nebo na místech doma kde se člověk musí zastavit bylo Dýchej! Částí těchto věcí jsem si prošla s mamkou ale ne tak intenzivně jako ona. Za tu dobu za to všechno dala spousty peněz.

Když jsme byly s bráchou dospělí, rodiče se rozvedli. Mamka s partnerem se kterým žila se ještě intenzivněji věnovali těmto okultním vědám. Jezdili do speciální školičky „čarování“. Je to dlouhý příběh ale s nejlepším koncem zde je odkaz kde mamka vypráví o své cestě k Bohu.

Školička a některé podobné nauky tvrdí, že vlastně satan a nic podobného neexistuje. Svůj život si řídíme absolutně sami? Jste si stoprocentně jistí, že to co si myslíte a děláte se vám samo od sebe zrodilo v hlavě? Jen tak? Jedna z věcí, která se satanovi podařila je přesvědčit spoust lidí o tom, že neexistuje. Nebo že neexistuje Bůh, že Ježíš Kristus vlastně ani nebyl ukřižovaný a byl to fakt dobrý člověk nad věcí a hodně věděl.

Zkráceně v nebi u Boha byl anděl světla, nejkrásnější a nejmocnější po Bohu. Jmenoval se Lucifer – nositel jitra, nositel světla. Zachtělo se mu být mocný jako Bůh. Vzbouřil se, strhl sebou i další anděly. Jasně, že prohrál jak se může někdo postavit někomu tak mocnému jako je Bůh. Byl vyhoštěn z ráje na zem i spolu s těmi anděly(padlí andělé) - je teď dočasným pánem „bohem“ zde na zemi.

 

Ježíš řekl v Lukášovi 10:18 Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“

1 Jan 3:7-8 Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.

Aby jste tomu rozuměli, proč začínám takto, vyrůstala jsem v tom a viděla jsem kam a jak mamka svou cestou spěje nahoru, dolů a stále do kola. Není to tedy jen vyprávění o někom koho znám, byla jsem v jádru dění…

Satan používá fintu jestli se tomu tak dá říkat a to je 90% pravdy a 10% lži – máte nějaký skvělý objev něco se Vám skvěle daří ale vždy se to někde pokazí, vždy to má nějaký zádrhel, dříve nebo později se ocitnete někde v háji, nebo tam kde jste byli na začátku a je to jako začarovaný kruh. Je to jedna z věcí co na lidi platí a říkají si, to se stává to je v pohodě takový je život. Opak je však pravdou.

Když mamka uvěřila v Boha a přijala Ježíše Krista za svého spasitele a Pána, její život se začal měnit, mluvila o pokání a o tom, že Bůh odpouští hříchy komukoliv kdo ho učiní pokání a chce být s Bohem, přijme ho do svého srdce, učiní ho Pánem svého života.

Říkala jsem si, že by bylo fajn kdyby mi bylo odpuštěno, připadlo mi, že za svůj krátký život jsem udělala dost neplechy a nebyla jsem na to vlastně ani nijak hrdá, bylo mi to líto. Dozvěděla jsem se, že Bůh mě bude chránit když mu budu věřit. Přišli i chvíle když jsem třeba sedala na koně, že už nechci trávit čas s dalším úrazem v nemocnici. Můžete se při tom tvářit jakkoliv ale víte, že to bolelo a nechcete tu bolest zažívat znovu. Tolik času stráveného v nemocnici a doma v posteli skrz úrazy.

Bůh mě přivedl na cestu, kde jsem se naučila lépe pracovat s koňmi než dřív. Dal mi i nejlepší koně. Dovede k vám ty lidi, které zrovna potřebujete (práce s koňmi). Jak to bylo dřív? Na syrového koně sedlo, kousek se proběhl se sedlem – rodeo a pak hurá sedáme a jedeme. Byla ve mně určitá ctižádost, potřebovala jsem si něco dokazovat i v mé práci podkovářství, nebo se ukazovat, pochlubit se ostatním. Dnes by jste řekli sbírat Like, teď už mi na tom nezáleží. Jediné co chci abych měla Like od Boha, aby se jemu líbilo co dělám ne lidem. Jemu se chci zavděčit, On mě vysvobodil z marného na neužitečného života, od něho mam upgrade života na věčnost.

Měla jsem v té době prodělaných pár úrazů i na hraně života a smrti. Bůh mě miloval a chtěl abych žila i přesto, že jsem občas dělala blbosti ale to je ta nekonečná láska, kterou On pro nás má.

Ve zkratce úrazy: fraktura lebky a krvácení do mozku – z koně hlavou o asfalt. Viděla jsem pár sester a doktorů, kteří viděli při dalších úrazech mou lékařskou zprávu s vykulenýma očima: „No tam nahoře vás někdo má hodně rád.“ On nejen, že mě má rád ale miluje mě jako každého jiného člověka na světě, jen jsem to tenkrát neviděla.

Zlomený obratel 3 mm od míšního kanálku. Prasklá kyčelní lopata, natržená játra a nepočítám nic malého jako jsou zlomená žebra, nos, několik bezvědomí a další. Bůh celou dobu pověřoval anděly aby mne chránili a jsou povolaní stále u každého nejen u mě, je třeba si všimnout, že Bohu na Vás záleží. On je ten pastýř, který nechá velké stádo samotné a vydá se hledat jedu ztracenou ovci…

Soucítím se všemi, kteří mají nějaké bolesti ať je to hlava nebo cokoliv jiného. Bolest hlavy, která nepřestává ani po tom, když se vyspíte. Bolí vás i koukat nebo ležet. Stavy bolesti, že nic nepomohlo jen silné léky (nechcete být narkomanem). Ležíte jen se skousnutými zuby a hledáte vhodnou polohu aby jste usnuli.

Když mi sešroubovali 3 obratle dohromady, po operaci několik dní ba i týdnů bolesti v centru těla (asi o to horší, že jsem takový chroust). Bolest se často vracela i když bylo vše zahojené, kdo ví na jaké svaly kde ty šrouby tlačily, od bolesti vám nejde ani chodit - kdo měl vyhřezlou plotýnku jistě ví o čem píšu. Díky Bohu, že už šrouby nemám. Porod mého syna byl procházka růžovou zahradou... (už dost jdeme dál, netřeba oslavovat satana co způsobuje ale Boha, který osvobozuje)

 

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Nakonec jsem ji všimla jak velká je Boží láska a dobrota, kterou mi dává a dává ji všem. Poznala jsem tu pravou a nejsilnější lásku, přináším tuto zprávu i Vám. I kdyby na světě nebyl nikdo kdo by vás měl rád a cítili by jste se opuštěni (jsou takové chvíle) On vás stále miluje. Čeká až si toho všimnete. Když máte Boha všemohoucího, už nikdy nebudete sami. I kdyby jste v životě udělali cokoliv a mysleli by jste si, že pro vás není odpuštění, Bůh je ten, který vám odpustí a skrze něj zvítězíte.

Můžete za Ježíšem, za Bohem ve jménu Ježíše přijít a říct mu: Pane Ježíši potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi za mé hříchy zemřel na kříži. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít. - toto je modlitba pro začátek budování vztahu mezi vámi a Bohem, pro úplné uzavření smlouvy s Bohem je zapotřebí biblický křest. 

Biblický křest je smlouva: Vyznáte hříchy a přijmete Ježíše Krista do svého života (první krok). Křtem/ponořením dokončíte/ uzavřete smlouvu s Bohem (druhý krok).

Marek 16:16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.

Biblický křest je ponořením. Historikové a archeologové potvrzují, že křest probíhal ponořením až do dvanáctého či dokonce třináctého století. Proč je to důležité? „Ježíš odpověděl: ,Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.‘“

Jan 3:3-5 Ježíš mu odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.” Nikodém mu řekl: “Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.” Ježíš odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.

Původní řecký výraz baptizein znamená přesně toto – ponoření a vynoření, tedy vyznání ve smrt, pohřeb a vzkříšení Krista k nové věčnosti. Tato forma nejlépe vyjadřuje myšlenku smrti a nového narození.

Řím 6:3-4 Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.

Biblický křest je na základě osobního rozhodnutí jednotlivců, nejedná se o křest nemluvňat. Křest je v Bibli spojen s těmito kroky:

1. Seznámit se s poselstvím Bible

2. Přijmout Ježíše jako svého Zachránce

3. Vyznat své hříchy a žít před Bohem

Skutky 3:19 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí

Marek 16:16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.

Díky Ježíši mi zmizela taková ta zvláštní zatrvzelost a tvrdost srdce.

Ezechiel 36 :26 Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.

Jan 14: 6„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Proč vlastně toto píšu? S Ježíšem najednou začnete lidi opravdu milovat. Nejde o nahánění lidí do nějaké sekty nebo náboženského kroužku, ani o kostel plný model nic takového jde o vzkříšeného Ježíše, který byl, je a bude. Skrze Ježíše máme spásu, můžeme se vrátit k Bohu zpět do ráje odkud byl Adam s Evou vyhozeni. Můžete žít s Bohem navždy v Ráji, kde není, tma je jen Boží světlo, žádný křik, pláč, bolest. U Pána je pokoj, květiny zpívají a krásně voní, nic nepomíjí jako zde na zemi (nic nestárne) tečou tam řeky života. Představte si nejkrásnější místo jaké si jen dokážete představit a vynásobte to stem. Tak krásné to je. Chci jen všechny lidi vidět žít navěky s Bohem, ne aby skončili věčnou smrtí ale věčným životem.

Když se podíváte na zemi, na přírodu a na vše co Bůh stvořil jak je to dokonalé, jak dokonale to vše funguje a jak překrásné to musí být u Boha.

 

Pán Ježíš nás očekává: Jan 14:1-4 „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“

 

Od té doby co mám Pána je ve mě neuvěřitelný pokoj, už mě netrápí co se děje ve světě, nemáme žádný stres, žádné špatné myšlenky, nestarám se o to co budu jíst, co si obleču, co jak zaplatím o vše se postará Bůh nevím jak ale postará se o mne věřím mu. Je to můj milující nebeský otec. On vám pošle do cesty lidi co vám přinesou výdělek nebo co potřebujete, občas byly v mém životě situace, že jsem dostala to oč jsem žádala ale takovým způsobem co prostě člověk nevymyslí.

 

Matouš 6:25-30 „Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?

Zde máte odpověď na to když Ježíš říká buďte jako děti. Děti když jdou za rodičem o něco ho poprosí taky to pro ně udělají, nebo jim vysvětlí jak je to správně. Rodiče oblékají a krmí své díti a děti se absolutně nezajímají o to jak to ty rodiče dělají ale věří jim.

Ano jsou chvíle, kdy přišli a přicházejí myšlenky, starosti hlasy. Myšlenky a starosti - řeknu Pane ty to vyřešíš, dávám ti to a děkuji ti.

 

Hlasy a myšlenky (pokušitel) - 1.Jan 4:4 Ten, který je ve mně, je silnější než ten, který je ve světě. Řeknu myšlenkám nebo přímo satanovi ať ode mne odejde ve jménu Ježíše. Čím víc se stavím na odpor, tím méně přicházejí, myšlenky a různá pokušení – teď už prakticky vůbec.

Satan se s vámi nebude prát, jen zkusí jestli to myslíte opravdu vážně když máte Krista. Ježíš satana porazil a vy máte toho vítěze Ježíše v sobě když jste ho přijali… Válka je vyhraná, pro nás jsou zde už jen malé boje.

Je to takto jednoduché, je to jen jednoduchá víra. Bůh miluje jednoduchost. Náboženství z toho udělalo složitou doktrínu. Co vše musíte udělat nebo neudělat aby se něco stalo. Náboženství je z lidských tradic a udržuje lidi v nevědomosti.

Když se něco děje mám „problém“ jdu za Bohem, jdu do Bible, Duch svatý mě vede. On má všechnu moudrost a On je všemohoucí.

Velkým zázrakem a radostí pro mě bylo, když můj manžel uvěřil v Ježíše Krista v Boha. Modlila jsem se a ne jen já i moje maminka dva a půl roku. Byly to v té době pro mne veliké zkoušky, ale jde o to být vytrvalý a neústupný. Modlíme se za další členy rodiny, přítele, lidi kolem nás a ve světě. Nejen my se modlíme ale i mnoho dalších křesťanů. Těch dva a půl roku byla vlastně chvilka, protože u Boha je to s časem jinak. On stojí nad časem.

2 Petr 3:8-9 Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.

Stále se učím a budu po zbytek života. Běžím s lehkostí svůj životní běh díky Kristu, který je ve mně a já jsem v něm. Zaměřuji se na vzdělání v oblasti Božského uzdravování, které máme skrze Ježíše.

 

Marek 16:17-18 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“

Je důležité aby byli lidé uzdraveni, osvobozeni od útlaku ďábla aby poznali jak velká je Boží dobrota a spasení.

V Kristu jsme absolutní vítězi. On porazil smrt, satana a má klíče od hrobu. Dostali jsme uzdravení skrze Ježíšovy rány, když ho bičovali. Zemřel za naše hříchy, za hříchy celého světa, minulé, současné i budoucí a na třetí den vstal z hrobu.

Je mi moc líto když vidím kříže, na kterých je Ježíš. On tam není, netřeba ho znovu přibíjet na kříž. On je vzkříšený a živý, je Hlavou církve a my v Kristu jsme jeho tělem. Duch svatý, kterého v Kristu máme nás vede. Když Ježíš odešel zpět ke svému Otci a usadil se po Boží pravici, nechal nám zde Utěšitele Ducha svatého.

Jan 14: 16-18 Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. (trojí jediný Bůh = Otec Bůh, Ježíš a Duch svatý)

Možná znáte a víte? Zde jsou jména lidí, kteří uvěřili a stali se křesťany: Jan Hus, Martin Luter, Michal Tučný, Justin Bieber a jeho žena Hailey , Stanislav Gross, Jiří Zmožek, Bob Dylan, Chris Tucker, Brian Welch ze skupiny Korn, Jaromír Jágr, Jim Caviezel, Melem Gibsonem, Mark Wahlberg, Tom Hanks a Rita Wilson a mnoho dalších.

Zjevení 7:9-10 A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali:
„Spasení náleží našemu Bohu,
jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“ (Beránek Boží je obětovaný Ježíš)


 

Tak to je tak vše co mám právě na mysli, třeba časem text doplním. Pamatujte, že Ježíš vás miluje. Můžete za ním kdykoliv a s čímkoliv přijít. On ví kdy je nejlepší čas, když něco potřebujete i když vy si myslíte něco jiného. On je ten vševědoucí a všemohoucí. Hledejte Boha dokud ho lze nalézt.

Tento článek nečtete náhodou, náhody totiž neexistují. Jsem moc ráda, že jste si tento příběh a pravdu přečetli. Věřím, že je vám ku prospěchu.

Pokoj vám, Bůh vám žehnej a přeji krásný zbytek dne. Nakonec ještě dva krásné Žalmy krále Davida: Žalm 23 a Žalm 91 Jestli potřebujete s něčím pomoci, poradit, vysvětlit nebo modlitbu za uzdravení můžete mne kontaktovat.

Matouš 9:35-38 Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň.“

Děkuji Tereza Votavová

Několik Božích Mužů:

John G. Lake

Dr. TL Osborn 

Curry Blake

Keith Moore

Todd White

Alexander Barkóci

Dan Mohler
 

Najdete zde odkazy na videa o uzdravení, nevěřícím člověku v nebi a několik Božích můžu, kteří vedou dobrý boj víry v oblasti uzdravení a další zázraky.

James Woodford - Neočakávaný let do nebe

 Pastor Arthur Pawlowski - Boží zázrak uzdravení syna

Svědectví vietnamského pastora - Moses Cao

Nebeský Muž Brat Yun 2012

Todd White - Radikální uzdravení uší v Ježíšově jménu

Uzdravení muže 16 let na invalidním vozíku
 

Krásné Chvály krásné překlady pro poslech

 

Literární kritik Clive Staples Lewis a pravdivost Bible (Božího slova), H. G. Wells nebo Thomas Huxley -ateističtí teologové, kteří pochopili biblické křesťanství.

Svůj světový názor však Karel Čapek pevně opíral o křesťanství, jehož znalost pokládal za nezbytnou pro každého kulturně gramotného člověka.


 

Bible je dokonalý návod pro život, když jí opravdu čtete.

2.list Korintským 5:15 On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých., 21 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

98355269_240849087170389_3875090313890496512_n.jpg
bottom of page